معایب بازاریابی مویرگی

معایب فروش مویرگی

پخش شدن نقدینگی

فروش مویرگی به معنی پخش کردن مقدار زیادی از پول است . این به معنی آن است که  اگر برای جمع آوری وجوه حاصل از توزیع برنامه منظمی نداشته باشید در تقسیم سرمایه به قطعات کوچک امکان حیف و میل آن وجود دارد.
تنوع و ناهمگونی مشتریان

مخصوصا زمانی که شرکت برای دسته بندی خریداران و تفکیک آنها برنامه دقیقی نداشته باشد (و به عبارتی بخواهد به همه بفروشد ) به دلیل یکسان نبودن مشتریان در ویژگی هایی از قبیل : قدرت خرید ، فرهنگ، کلاس مشتری و .. با مشکلات بسیار زیادی در عملی کردن سیاست های ترویج و تخفیف مواجه خواهد بود .
نیروی کار کمیاب

از بزرگترین مشکلات این صنعت کمبود نیروی متخصص و متعهد به ویژه در قسمت فروش می باشد . همیشه ویزیتورهای زیادی در سطح شهرها در حال رفت و آمد هستند ، اما مراحل آموزش این ویزیتورها بسیار ابتدایی و سطحی و تجربی می باشد.

این موضوع در کنار سختی کار فروش و فرهنگ نامناسب کار در این بخش و نیز حمایت نشدن از سوی مراجع رسمی کار از کارفرماها ، انبوهی از نیروهایی در این صنعت را آورده است که بخش زیادی از آنها بدلیل نبود کار در سایر بخش ها به این شغل روی آورده اند.

متاسفانه شرکت هایی هم که در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی می کنند و آنها را با صرف هزینه های زیادی آموزش می دهند بعد از مدتی باید شاهد جذب این نیروها توسط شرکت های دیگر باشند.
پایین بودن موانع ورود

همانطور که می دانید یکی از تحلیل هایی که برای بررسی هر صنعت انجام می شود موانع ورود است . یعنی برای ورود به هرصنعت مشخص می شود که ورود به این صنعت با چه موانعی همراه است که این موانع می تواند شامل رقیبان ، مشتریان ، دولت ها و .. باشد.

متاسفانه امروزه ورود به صنعت پخش بسیار آسان است و در بسیاری از موارد بعضی ها در اقتصاد زیرزمینی ایران حتی نیاز به ثبت تشکیلات خود را هم نمی بینند.

Disadvantages of capillary sales:
Distribution of liquidity
Selling capillaries means spreading a lot of money. This means that if you do not have a regular program to raise funds from the distribution, it is possible to divide the capital into small parts.
Diversity and heterogeneity of customers

Especially when the company does not have a precise plan for categorizing buyers and separating them (and in other words, wants to sell to everyone) due to the inequality of customers in features such as: purchasing power, culture, customer class, etc. with many problems in Implementation of promotion and discount policies will be faced.
Rare labor force

One of the biggest problems of this industry is the lack of specialized and committed staff, especially in the sales department. There are always a lot of visitors traveling around the city, but the training process for these visitors is very rudimentary and superficial and experimental.

This issue, along with the difficulty of selling work and the inappropriate culture of working in this sector, as well as the lack of support from the official labor authorities for employers, has brought a lot of workers in this industry, many of them due to lack of work in other sectors. Have turned.

Unfortunately, the companies that invest in human resources in this field and train them at a high cost, after a while, should see the absorption of these forces by other companies.
Low barriers to entry

As you know, one of the analyzes that is done to examine any industry is barriers to entry. In other words, to enter any industry, it is determined what obstacles are associated with entering this industry, which can include competitors, customers, governments, and so on.

Unfortunately, today it is very easy to enter the broadcasting industry, and in many cases, some in the underground economy of Iran do not even see the need to register their organizations.