مزایای بازاریابی مویرگی

مزایای فروش مویرگی
کاهش ریسک بازگشت پول

با وجود اینکه در سیستم فروش مویرگی ، مشتریان زیادی وجود دارند و ریسک از بین رفتن پول بسیار کمتر شده است و شرکت این امکان را دارد به جای طرف معامله شدن با یک یا چند عمده فروش یا بنکدار ، به تعداد بیشتری مشتری محصول خود را فروخته و به اصطلاح از گذاشتن تخم مرغ ها در یک سبد اجتناب نماید.
افزایش فروش

معمولا نتایج عملی کردن درست سیستم های فروش مویرگی، به صورت جالبی زود نمایان می شود . به این معنی که در مقایسه با سایر روش ها در این روش ما زودتر به پیشرفت در امر فروش می رسیم . شاید همین موضوع یکی از دلایل ترغیب کننده برای انتخاب این شیوه از فروش باشد.
امکان انتخاب از بین مشتریان

معمولا در سایر کانالها به دلیل وابستگی که به خریداران وجود دارد ، امکان حذف یا تعدیل مشتریان وجود ندارد. وجود قرارداد هایی که به دنبال خود تعهد می آورد قسمتی از این مشکلات می باشد.

اما در سیستم فروش مویرگی به علت تعداد زیاد مشتریان می توان مشتریانی را که با سیاست های شرکت همخوانی ندارند ، کنار گذاشت .
توزیع گسترده و سریع محصول در زمان کوتاه

در این سیستم می توان با برنامه ریزی درست محصولات را بسیار سریع ترو راحت تر از کانال های دیگر به مناطق بیشتری رساند .
امکان مدیریت بر چرخه نقدینگی

یکی از مزایای بسیار مهم این سیستم این است که می توان با توجه به تعداد بسیار زیاد مشتریان و تنوع در دریافت وجه کالا ، سبدی متنوع از شرایط پولی (از نقد گرفته تا چک و اعتباری و.. ) به وجود آورد و به هرقسمتی از آن دسترسی داشت .
فروش بسیار زیاد

فروش مویرگی مانند ماهیگیری کردن است در مقابل فروش فروشگاهی که مثل کشاورزی است این یکی در آب است و روزی می گیرد ، دیگری به انتظار باران است.

پس در روش فروش مویرگی به انتظار خریدار نمی نشینیم ، بلکه به دنبال او هستیم و طبیعتا می توانیم همیشه حداقل یک واحد از فروشی که داریم را افزایش دهیم و این یعنی حرکت به سمت بی نهایت.

Capillary sales advantages:
Reduce the risk of money back
Although there are many customers in the capillary sales system, the risk of losing money is greatly reduced, and the company has the opportunity to sell more products to more customers than one or more wholesalers or bankers. And so-called avoid putting eggs in a basket.
sales increase

The results of the proper operation of capillary sales systems usually appear interestingly soon. This means that compared to other methods in this method, we will make progress in sales sooner. This may be one of the motivating reasons for choosing this method of selling.
Ability to choose from customers

In other channels, it is usually not possible to remove or modify customers due to dependence on buyers. Existence of contracts that lead to commitment is part of these problems.

But in the capillary sales system, due to the large number of customers, customers who do not comply with company policies can be excluded.
Wide and fast product distribution in a short time

In this system, with proper planning, products can be delivered to more areas much faster and easier than other channels.
Ability to manage the liquidity cycle

One of the most important advantages of this system is that due to the large number of customers and the variety in receiving the goods, a diverse basket of monetary conditions (from cash to checks and credit, etc.) can be created and in any part of It had access.
Very high sales

Selling capillaries is like fishing, as opposed to selling a shop that is like agriculture. One is in the water and makes a living, the other is waiting for the rain.

So in the capillary sales method, we do not wait for the buyer, but we are looking for him, and naturally we can always increase at least one unit of the sale we have, and this means moving towards infinity.