بازاریابی مویرگی چیست

فروش مویرگی به این معناست که شرکت محصولات خود را در همه ی بازارها پخش می کند، ایده فروش مویرگی این است که محصولات شما همه جا در دسترس باشد تا بیشترین خریداران را داشته باشد.

استفاده از سیستم های فروش مویرگی همچنان در حال افزایش می باشد. در سال های ابتدایی این صنعت ، پخش محصولات غذایی و دارویی رواج داشت اما امروزه صنایع دیگر نیز برای کسب فروش بیشتر به سیستم فروش مویرگی روی آورده اند .

استفاده از این شیوه از بازاریابی محصولات چه مزایایی برای فروشنده دارد؟ نواقص و معایب فروش مویرگی چیست ؟ در ادامه با بیان برخی از این خصوصیات سعی می شود به افرادی که برای انتخاب این سیستم توزیع نیاز به اطلاعات بیشتری دارند مزایا و معایب فروش مویرگی را ذکر کنیم.

Capillary sales means that the company distributes its products in all markets, the idea of ​​capillary sales is that your products are available everywhere to have the most buyers.

The use of capillary sales systems continues to increase. In the early years of the industry, the distribution of food and medicine products was common, but today other industries have turned to the capillary sales system to gain more sales.

What are the benefits of using this method of product marketing for the seller? What are the shortcomings of capillary sales? In the following, by expressing some of these characteristics, we try to mention the advantages and disadvantages of capillary sales to people who need more information to choose this distribution system.