بایگانی دسته: بازاریابی مویرگی

معایب بازاریابی مویرگی

معایب فروش مویرگی

پخش شدن نقدینگی

فروش مویرگی به معنی پخش کردن مقدار زیادی از پول است . این به معنی آن است که  اگر برای جمع آوری وجوه حاصل از توزیع برنامه منظمی نداشته باشید در تقسیم سرمایه به قطعات کوچک امکان حیف و میل آن وجود دارد.
تنوع و ناهمگونی مشتریان

مخصوصا زمانی که شرکت برای دسته بندی خریداران و تفکیک آنها برنامه دقیقی نداشته باشد (و به عبارتی بخواهد به همه بفروشد ) به دلیل یکسان نبودن مشتریان در ویژگی هایی از قبیل : قدرت خرید ، فرهنگ، کلاس مشتری و .. با مشکلات بسیار زیادی در عملی کردن سیاست های ترویج و تخفیف مواجه خواهد بود .
نیروی کار کمیاب

از بزرگترین مشکلات این صنعت کمبود نیروی متخصص و متعهد به ویژه در قسمت فروش می باشد . همیشه ویزیتورهای زیادی در سطح شهرها در حال رفت و آمد هستند ، اما مراحل آموزش این ویزیتورها بسیار ابتدایی و سطحی و تجربی می باشد.

این موضوع در کنار سختی کار فروش و فرهنگ نامناسب کار در این بخش و نیز حمایت نشدن از سوی مراجع رسمی کار از کارفرماها ، انبوهی از نیروهایی در این صنعت را آورده است که بخش زیادی از آنها بدلیل نبود کار در سایر بخش ها به این شغل روی آورده اند.

متاسفانه شرکت هایی هم که در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی می کنند و آنها را با صرف هزینه های زیادی آموزش می دهند بعد از مدتی باید شاهد جذب این نیروها توسط شرکت های دیگر باشند.
پایین بودن موانع ورود

همانطور که می دانید یکی از تحلیل هایی که برای بررسی هر صنعت انجام می شود موانع ورود است . یعنی برای ورود به هرصنعت مشخص می شود که ورود به این صنعت با چه موانعی همراه است که این موانع می تواند شامل رقیبان ، مشتریان ، دولت ها و .. باشد.

متاسفانه امروزه ورود به صنعت پخش بسیار آسان است و در بسیاری از موارد بعضی ها در اقتصاد زیرزمینی ایران حتی نیاز به ثبت تشکیلات خود را هم نمی بینند.

Disadvantages of capillary sales:
Distribution of liquidity

Selling capillaries means spreading a lot of money. This means that if you do not have a regular program to raise funds from the distribution, it is possible to divide the capital into small parts.
Diversity and heterogeneity of customers

Especially when the company does not have a precise plan for categorizing buyers and separating them (and in other words, wants to sell to everyone) due to the inequality of customers in features such as: purchasing power, culture, customer class, etc. with many problems in Implementation of promotion and discount policies will be faced.
Rare labor force

One of the biggest problems of this industry is the lack of specialized and committed staff, especially in the sales department. There are always a lot of visitors traveling around the city, but the training process for these visitors is very rudimentary and superficial and experimental.

This issue, along with the difficulty of selling work and the inappropriate culture of working in this sector, as well as the lack of support from the official labor authorities for employers, has brought a lot of workers in this industry, many of them due to lack of work in other sectors. Have turned.

Unfortunately, the companies that invest in human resources in this field and train them at a high cost, after a while, should see the absorption of these forces by other companies.
Low barriers to entry

As you know, one of the analyzes that is done to examine any industry is barriers to entry. In other words, to enter any industry, it is determined what obstacles are associated with entering this industry, which can include competitors, customers, governments, and so on.

Unfortunately, today it is very easy to enter the broadcasting industry, and in many cases, some in the underground economy of Iran do not even see the need to register their organizations.

مزایای بازاریابی مویرگی

مزایای فروش مویرگی
کاهش ریسک بازگشت پول

با وجود اینکه در سیستم فروش مویرگی ، مشتریان زیادی وجود دارند و ریسک از بین رفتن پول بسیار کمتر شده است و شرکت این امکان را دارد به جای طرف معامله شدن با یک یا چند عمده فروش یا بنکدار ، به تعداد بیشتری مشتری محصول خود را فروخته و به اصطلاح از گذاشتن تخم مرغ ها در یک سبد اجتناب نماید.
افزایش فروش

معمولا نتایج عملی کردن درست سیستم های فروش مویرگی، به صورت جالبی زود نمایان می شود . به این معنی که در مقایسه با سایر روش ها در این روش ما زودتر به پیشرفت در امر فروش می رسیم . شاید همین موضوع یکی از دلایل ترغیب کننده برای انتخاب این شیوه از فروش باشد.
امکان انتخاب از بین مشتریان

معمولا در سایر کانالها به دلیل وابستگی که به خریداران وجود دارد ، امکان حذف یا تعدیل مشتریان وجود ندارد. وجود قرارداد هایی که به دنبال خود تعهد می آورد قسمتی از این مشکلات می باشد.

اما در سیستم فروش مویرگی به علت تعداد زیاد مشتریان می توان مشتریانی را که با سیاست های شرکت همخوانی ندارند ، کنار گذاشت .
توزیع گسترده و سریع محصول در زمان کوتاه

در این سیستم می توان با برنامه ریزی درست محصولات را بسیار سریع ترو راحت تر از کانال های دیگر به مناطق بیشتری رساند .
امکان مدیریت بر چرخه نقدینگی

یکی از مزایای بسیار مهم این سیستم این است که می توان با توجه به تعداد بسیار زیاد مشتریان و تنوع در دریافت وجه کالا ، سبدی متنوع از شرایط پولی (از نقد گرفته تا چک و اعتباری و.. ) به وجود آورد و به هرقسمتی از آن دسترسی داشت .
فروش بسیار زیاد

فروش مویرگی مانند ماهیگیری کردن است در مقابل فروش فروشگاهی که مثل کشاورزی است این یکی در آب است و روزی می گیرد ، دیگری به انتظار باران است.

پس در روش فروش مویرگی به انتظار خریدار نمی نشینیم ، بلکه به دنبال او هستیم و طبیعتا می توانیم همیشه حداقل یک واحد از فروشی که داریم را افزایش دهیم و این یعنی حرکت به سمت بی نهایت.

Capillary sales advantages:
Reduce the risk of money back

Although there are many customers in the capillary sales system, the risk of losing money is greatly reduced, and the company has the opportunity to sell more products to more customers than one or more wholesalers or bankers. And so-called avoid putting eggs in a basket.
sales increase

The results of the proper operation of capillary sales systems usually appear interestingly soon. This means that compared to other methods in this method, we will make progress in sales sooner. This may be one of the motivating reasons for choosing this method of selling.
Ability to choose from customers

In other channels, it is usually not possible to remove or modify customers due to dependence on buyers. Existence of contracts that lead to commitment is part of these problems.

But in the capillary sales system, due to the large number of customers, customers who do not comply with company policies can be excluded.
Wide and fast product distribution in a short time

In this system, with proper planning, products can be delivered to more areas much faster and easier than other channels.
Ability to manage the liquidity cycle

One of the most important advantages of this system is that due to the large number of customers and the variety in receiving the goods, a diverse basket of monetary conditions (from cash to checks and credit, etc.) can be created and in any part of It had access.
Very high sales

Selling capillaries is like fishing, as opposed to selling a shop that is like agriculture. One is in the water and makes a living, the other is waiting for the rain.

So in the capillary sales method, we do not wait for the buyer, but we are looking for him, and naturally we can always increase at least one unit of the sale we have, and this means moving towards infinity.

بازاریابی مویرگی چیست

فروش مویرگی به این معناست که شرکت محصولات خود را در همه ی بازارها پخش می کند، ایده فروش مویرگی این است که محصولات شما همه جا در دسترس باشد تا بیشترین خریداران را داشته باشد.

استفاده از سیستم های فروش مویرگی همچنان در حال افزایش می باشد. در سال های ابتدایی این صنعت ، پخش محصولات غذایی و دارویی رواج داشت اما امروزه صنایع دیگر نیز برای کسب فروش بیشتر به سیستم فروش مویرگی روی آورده اند .

استفاده از این شیوه از بازاریابی محصولات چه مزایایی برای فروشنده دارد؟ نواقص و معایب فروش مویرگی چیست ؟ در ادامه با بیان برخی از این خصوصیات سعی می شود به افرادی که برای انتخاب این سیستم توزیع نیاز به اطلاعات بیشتری دارند مزایا و معایب فروش مویرگی را ذکر کنیم.

Capillary sales means that the company distributes its products in all markets, the idea of ​​capillary sales is that your products are available everywhere to have the most buyers.

The use of capillary sales systems continues to increase. In the early years of the industry, the distribution of food and medicine products was common, but today other industries have turned to the capillary sales system to gain more sales.

What are the benefits of using this method of product marketing for the seller? What are the shortcomings of capillary sales? In the following, by expressing some of these characteristics, we try to mention the advantages and disadvantages of capillary sales to people who need more information to choose this distribution system.